Tập 4/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 15/20 HD-FFVN Mẹ Ơi Con Xin Lỗi

Mẹ Ơi Con Xin Lỗi 바보 엄마,Dummy Mommy (2013)

Tập 14/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 15/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 27/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (6)

Tập 33/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (6)

Tập 37/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 7/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (6)

Tập 109/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 65/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 16/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (6)

Tập 113/120 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 27/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2013)

Tập 10/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời

Tập 20/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (6)

Tập 15/15 HD-FFVN  Thiện Nữ Hỷ Tương Phùng

Thiện Nữ Hỷ Tương Phùng 倩女喜相逢,My Spiritual Ex-Lover (6)

Tập 20/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB

Tập 20/20 HD-USLT Hoa Khôi Cảnh Viên

Hoa Khôi Cảnh Viên Quy Co Quyen Luc,Madam Cutie On Duty (2014)

Tập 25/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar (6)

Tập 4/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB

Tập 15/20 HD-FFVN Mẹ Ơi Con Xin Lỗi

Mẹ Ơi Con Xin Lỗi 바보 엄마,Dummy Mommy (2014)

Tập 14/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 15/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2014)

Tập 27/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2014)

Tập 33/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2014)

Tập 37/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2014)

Tập 7/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2014)

Tập 8/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2014)

Tập 109/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 65/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2013)

Tập 16/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2013)

Tập 113/120 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2012)

Tập 27/27 HQ-LT  Tình Yêu Quỷ Dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Tình Yêu Quỷ Dữ (2012)

Tập 10/32 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời

Tập 20/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (2012)

Tập 15/15 HD-FFVN  Thiện Nữ Hỷ Tương Phùng

Thiện Nữ Hỷ Tương Phùng 倩女喜相逢,My Spiritual Ex-Lover (2012)

Tập 20/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB

Tập 20/20 HD-USLT Hoa Khôi Cảnh Viên

Hoa Khôi Cảnh Viên Quy Co Quyen Luc,Madam Cutie On Duty (2011)

Tập 25/25 HD-FFVN Bốn Nàng Luật Sư

Bốn Nàng Luật Sư 四個女仔三個Bar ,Raising The Bar (2010)