Tập 32/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2

Tập 10/20 HD-USLT Huyên Náo Núi Võ Đang

Huyên Náo Núi Võ Đang 潮拜武當,Wutang Rules (6)

Tập 22/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years

Tập 30/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (6)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (6)

Tập 30/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (6)

Tập 128/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 29/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 45/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 7/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 30/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 234/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 23/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy

Tập 12/16 HD-Vietsub  Mặt Nạ Công Tố

Mặt Nạ Công Tố 복면검사,Masked Prosecutor (6)

Tập 12/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (6)

Tập 23/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung

Tập 5/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (6)

Tập 8/20 HD-Vietsub Giới Thượng Lưu

Giới Thượng Lưu 상류사회,High Society (6)

Tập 32/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2

Tập 10/20 HD-USLT Huyên Náo Núi Võ Đang

Huyên Náo Núi Võ Đang 潮拜武當,Wutang Rules (2014)

Tập 22/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years

Tập 30/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2014)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (2014)

Tập 30/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (2014)

Tập 3/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2014)

Tập 128/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2014)

Tập 29/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 45/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 7/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2013)

Tập 30/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2013)

Tập 234/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2012)

Tập 23/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2012)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy

Tập 12/16 HD-Vietsub  Mặt Nạ Công Tố

Mặt Nạ Công Tố 복면검사,Masked Prosecutor (2012)

Tập 12/20 HD-Vietsub Mặt Nạ

Mặt Nạ 가면,Mask (2012)

Tập 23/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung

Tập 5/16 HD-Vietsub Ẩn Danh

Ẩn Danh 신분을 숨겨라,Hidden Identity (2011)

Tập 8/20 HD-Vietsub Giới Thượng Lưu

Giới Thượng Lưu 상류사회,High Society (2010)