phim bo dang chieu - Khi Người Ta Yêu - The Spirits of Love 601/780 DVD RIP LT
khi nguoi ta yeu phan i  the spirits of love
Khi Người Ta Yêu - The Spirits of Love 601/780 DVD RIP LT
300 episodes | 4097534 views  |  Watch Online
Click +1 for faster streaming Bam +1 De xem phim nhanh hon
Share this movie with your friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 32d 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 50d 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c 66a 66b 66c 67a 67b 67c 68a 68b 68c 69a 69b 69c 70a 70b 70c 71a 71b 71c 72a 72b 72c 73a 73b 73c 74a 74b 74c 75a 75b 75c 76a 76b 76c 77a 77b 77c 78a 78b 78c 79a 79b 79c 80a 80b 80c 81a 81b 81c 82a 82b 82c 83a 83b 83c 84a 84b 84c 85a 85b 85c 86a 86b 86c 87a 87b 87c 88a 88b 89a 89b 90a 90b 91a 91b 92a 92b 93a 93b 94a 94b 95a 95b 96a 96b 97a 97b 97c 98a 98b 98c 99a 99b 99c 100a 100b 100c 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b 104c 105a 105b 105c 106a 106b 106c 107a 107b 107c 108a 108b 108c 109a 109b 109c 110a 110b 110c 111a 111b 111c 112a 112b 112c 113a 113b 113c 114a 114b 114c 115a 115b 115c 116a 116b 116c 117a 117b 117c 118a 118b 118c 119a 119b 119c 120a 120b 120c 121a 121b 121c 122a 122b 122c 123a 123b 123c 124a 124b 124c 125a 125b 125c 126a 126b 126c 127a 127b 127c 128a 128b 128c 129a 129b 129c 130a 130b 130c 131a 131b 131c 132a 132b 132c 133a 133b 133c 134a 134b 134c 135a 135b 135c 136a 136b 136c 137a 137b 137c 138a 138b 138c 139a 139b 139c 140a 140b 140c 141a 141b 141c 142a 142b 142c 143a 143b 143c 144a 144b 144c 145a 145b 145c 146a 146b 146c 147a 147b 147c 148a 148b 148c 149a 149b 149c 150a 150b 150c 151a 151b 151c 152a 152b 152c 153a 153b 153c 154a 154b 154c 155a 155b 155c 156a 156b 156c 157a 157b 157c 158a 158b 158c 159a 159b 159c 160a 160b 160c 161a 161b 161c 162a 162b 162c 163a 163b 163c 164a 164b 164c 165a 165b 165c 166a 166b 166c 167a 167b 167c 168a 168b 168c 169a 169b 169c 170a 170b 170c 171a 171b 171c 172a 172b 172c 173a 173b 173c 174a 174b 174c 175a 175b 175c 176a 176b 176c 177a 177b 177c 178a 178b 178c 179a 179b 179c 180a 180b 180c 181a 181b 181c 182a 182b 182c 183a 183b 183c 184a 184b 184c 185a 185b 185c 186a 186b 186c 187a 187b 187c 188a 188b 188c 189a 189b 189c 190a 190b 190c 191a 191b 191c 192a 192b 192c 193a 193b 193c 194a 194b 194c 195a 195b 195c 196a 196b 196c 197a 197b 197c 198a 198b 198c 199a 199b 199c 200a 200b 200c 201a 201b 201c 202a 202b 202c 203a 203b 203c 204a 204b 204c 205a 205b 205c 206a 206b 206c 207a 207b 207c 208a 208b 208c 209a 209b 209c 210a 210b 210c 211a 211b 211c 212a 212b 212c 213a 213b 213c 214a 214b 214c 215a 215b 215c 216a 216b 216c 217a 217b 217c 217d 218a 218b 218c 219a 219b 219c 220a 220b 220c 221a 221b 221c 222a 222b 222c 223a 223b 223c 224a 224b 224c 225a 225b 225c 226a 226b 226c 227a 227b 227c 228a 228b 228c 229a 229b 229c 230a 230b 230c 231a 231b 231c 232a 232b 232c 233a 233b 233c 234a 234b 234c 235a 235b 235c 236a 236b 236c 237a 237b 237c 238a 238b 238c 239a 239b 239c 240a 240b 240c 241a 241b 241c 242a 242b 242c 243a 243b 243c 244a 244b 244c 245a 245b 245c 246a 246b 246c 247a 247b 247c 248a 248b 248c 249a 249b 249c 250a 250b 250c 251a 251b 251c 252a 252b 252c 253a 253b 253c 254a 254b 254c 255a 255b 255c 256a 256b 256c 257a 257b 257c 258a 258b 258c 259a 259b 259c 260a 260b 260c 261a 261b 261c 262a 262b 262c 263a 263b 263c 264a 264b 264c 265a 265b 265c 266a 266b 266c 267a 267b 267c 268a 268b 268c 269a 269b 269c 270a 270b 270c 271a 271b 271c 272a 272b 272c 273a 273b 273c 274a 274b 274c 275a 275b 275c 276a 276b 276c 277a 277b 277c 278a 278b 278c 279a 279b 279c 280a 280b 280c 281a 281b 281c 282a 282b 282c 283a 283b 283c 284a 284b 285a 285b 285c 286a 286b 286c 287a 287b 287c 288a 288b 288c 289a 289b 289c 290a 290b 290c 291a 291b 291c 292a 292b 292c 293a 293b 293c 294a 294b 294c 295a 295b 295c 296a 296b 296c 297a 297b 297c 298a 298b 298c 299a 299b 299c 300a 300b 300c 301a 301b 301c 302a 302b 302c 303a 303b 303c 304a 304b 304c 305a 305b 305c 306a 306b 306c 307a 307b 307c 308a 308b 308c 309a 309b 309c 310a 310b 310c 311a 311b 311c 312a 312b 312c 313a 313b 313c 314a 314b 314c 315a 315b 315c 316a 316b 316c 317a 317b 317c 318a 318b 318c 319a 319b 319c 320a 320b 320c 321a 321b 321c 322a 322b 322c 323a 323b 323c 324a 324b 324c 325a 325b 325c 326a 326b 326c 327a 327b 327c 328a 328b 328c 329a 329b 329c 330a 330b 330c 331a 331b 331c 332a 332b 332c 333a 333b 333c 334a 334b 334c 335a 335b 335c 336a 336b 336c 337a 337b 337c 338a 338b 338c 339a 339b 339c 340a 340b 340c 341a 341b 341c 342a 342b 342c 343a 343b 343c 344a 344b 344c 345a 345b 345c 346a 346b 346c 347a 347b 347c 348a 348b 348c 349a 349b 349c 350a 350b 350c 351a 351b 351c 352a 352b 352c 353a 353b 353c 354a 354b 354c 355a 355b 355c 356a 356b 356c 357a 357b 357c 358a 358b 358c 359a 359b 359c 360a 360b 360c 361a 361b 361c 362a 362b 362c 363a 363b 363c 364a 364b 364c 365a 365b 365c 366a 366b 366c 367a 367b 367c 368a 368b 368c 369a 369b 369c 370a 370b 370c 371a 371b 371c 372a 372b 372c 373a 373b 373c 374a 374b 374c 375a 375b 375c 376a 376b 376c 377a 377b 377c 378a 378b 378c 379a 379b 379c 380a 380b 380c 381a 381b 381c 382a 382b 382c 383a 383b 383c 384a 384b 384c 385a 385b 385c 386a 386b 386c 387a 387b 387c 388a 388b 388c 389a 389b 389c 390a 390b 390c 391a 391b 391c 392a 392b 392c 393a 393b 393c 394a 394b 394c 395a 395b 395c 396a 396b 396c 397a 397b 397c 398a 398b 398c 399a 399b 399c 400a 400b 400c 401a 401b 401c 402a 402b 402c 403a 403b 403c 404a 404b 404c 405a 405b 405c 406a 406b 406c 407a 407b 407c 408a 408b 408c 409a 409b 409c 410a 410b 410c 411a 411b 411c 412a 412b 412c 413a 413b 413c 414a 414b 414c 415a 415b 415c 416a 416b 416c 417a 417b 417c 418a 418b 418c 419a 419b 419c 420a 420b 420c 421a 421b 421c 422a 422b 422c 423a 423b 423c 424a 424b 424c 425a 425b 425c 426a 426b 426c 427a 427b 427c 428a 428b 428c 429a 429b 429c 430a 430b 430c 431a 431b 431c 432a 432b 432c 433a 433b 433c 434a 434b 434c 435a 435b 435c 436a 436b 436c 437a 437b 437c 438a 438b 438c 439a 439b 439c 440a 440b 440c 441a 441b 441c 442a 442b 442c 443a 443b 443c 444a 444b 444c 445a 445b 445c 446a 446b 446c 447a 447b 447c 448a 448b 448c 449a 449b 449c 450a 450b 450c 451a 451b 451c 452a 452b 452c 453a 453b 453c 454a 454b 454c 455a 455b 455c 456a 456b 456c 457a 457b 457c 458a 458b 458c 459a 459b 459c 460a 460b 460c 461a 461b 461c 462a 462b 462c 463a 463b 463c 464a 464b 464c 465a 465b 465c 466a 466b 466c 467a 467b 467c 468a 468b 468c 469a 469b 469c 470a 470b 470c 471a 471b 471c 472a 472b 472c 473a 473b 473c 474a 474b 474c 475a 475b 475c 476a 476b 476c 477a 477b 477c 478a 478b 478c 479a 479b 479c 480a 480b 480c 481a 481b 481c 482a 482b 482c 483a 483b 483c 484a 484b 484c 485a 485b 485c 486a 486b 486c 487a 487b 487c 488a 488b 488c 489a 489b 489c 490a 490b 490c 491a 491b 491c 492a 492b 492c 493a 493b 493c 494a 494b 494c 495a 495b 495c 496a 496b 496c 497a 497b 497c 498a 498b 498c 499a 499b 499c 500a 500b 500c 501a 501b 501c 502a 502b 502c 503a 503b 503c 504a 504b 505a 505b 505c 506a 506b 506c 507a 507b 507c 508a 508b 508c 509a 509b 509c 510a 510b 510c 511a 511b 511c 512a 512b 512c 513a 513b 513c 514a 514b 514c 515a 515b 515c 516a 516b 516c 517a 517b 517c 518a 518b 518c 519a 519b 519c 520a 520b 520c 520d 521a 521b 521c 522a 522b 522c 523a 523b 523c 524a 524b 524c 525a 525b 525c 526a 526b 526c 527a 527b 528a 528b 528c 529a 529b 529c 530a 530b 530c 531a 531b 531c 532a 532b 532c 533a 533b 533c 534a 534b 534c 535a 535b 535c 536a 536b 536c 537a 537b 537c 538a 538b 538c 539a 539b 539c 540a 540b 540c 541a 541b 541c 542a 542b 542c 543a 543b 543c 544a 544b 544c 545a 545b 545c 546a 546b 546c 547a 547b 547c 548a 548b 548c 549a 549b 549c 550a 550b 550c 551a 551b 551c 552a 552b 552c 553a 553b 553c 554a 554b 555a 555b 555c 556a 556b 556c 557a 557b 557c 558a 558b 558c 559a 559b 559c 560a 560b 560c 561a 561b 561c 562a 562b 562c 563a 563b 563c 564a 564b 564c 565a 565b 565c 566a 566b 566c 567a 567b 567c 568a 568b 568c 569a 569b 569c 570a 570b 570c 571a 571b 571c 572a 572b 572c 573a 573b 573c 574a 574b 574c 575a 575b 575c 576a 576b 576c 577a 577b 577c 578a 578b 578c 579a 579b 579c 580a 580b 580c 581a 581b 581c 582a 582b 582c 583a 583b 583c 584a 584b 584c 585a 585b 585c 586a 586b 586c 587a 587b 587c 588a 588b 588c 589a 589b 589c 590a 590b 590c 591a 591b 591c 592a 592b 592c 593a 593b 593c 594a 594b 594c 595a 595b 595c 596a 596b 596c 597a 597b 597c 598a 598b 598c 599a 599b 599c 600a 600b 600c 601a 601b
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 32d 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 50d 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c 66a 66b 66c 67a 67b 67c 68a 68b 68c 69a 69b 69c 70a 70b 70c 71a 71b 71c 72a 72b 72c 73a 73b 73c 74a 74b 74c 75a 75b 75c 76a 76b 76c 77a 77b 77c 78a 78b 78c 79a 79b 79c 80a 80b 80c 81a 81b 81c 82a 82b 82c 83a 83b 83c 84a 84b 84c 85a 85b 85c 86a 86b 86c 87a 87b 87c 88a 88b 89a 89b 90a 90b 91a 91b 92a 92b 93a 93b 94a 94b 95a 95b 96a 96b 97a 97b 97c 98a 98b 98c 99a 99b 99c 100a 100b 100c 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b 104c 105a 105b 105c 106a 106b 106c 107a 107b 107c 108a 108b 108c 109a 109b 109c 110a 110b 110c 111a 111b 111c 112a 112b 112c 113a 113b 113c 114a 114b 114c 115a 115b 115c 116a 116b 116c 117a 117b 117c 118a 118b 118c 119a 119b 119c 120a 120b 120c 121a 121b 121c 122a 122b 122c 123a 123b 123c 124a 124b 124c 125a 125b 125c 126a 126b 126c 127a 127b 127c 128a 128b 128c 129a 129b 129c 130a 130b 130c 131a 131b 131c 132a 132b 132c 133a 133b 133c 134a 134b 134c 135a 135b 135c 136a 136b 136c 137a 137b 137c 138a 138b 138c 139a 139b 139c 140a 140b 140c 141a 141b 141c 142a 142b 142c 143a 143b 143c 144a 144b 144c 145a 145b 145c 146a 146b 146c 147a 147b 147c 148a 148b 148c 149a 149b 149c 150a 150b 150c 151a 151b 151c 152a 152b 152c 153a 153b 153c 154a 154b 154c 155a 155b 155c 156a 156b 156c 157a 157b 157c 158a 158b 158c 159a 159b 159c 160a 160b 160c 161a 161b 161c 162a 162b 162c 163a 163b 163c 164a 164b 164c 165a 165b 165c 166a 166b 166c 167a 167b 167c 168a 168b 168c 169a 169b 169c 170a 170b 170c 171a 171b 171c 172a 172b 172c 173a 173b 173c 174a 174b 174c 175a 175b 175c 176a 176b 176c 177a 177b 177c 178a 178b 178c 179a 179b 179c 180a 180b 180c 181a 181b 181c 182a 182b 182c 183a 183b 183c 184a 184b 184c 185a 185b 185c 186a 186b 186c 187a 187b 187c 188a 188b 188c 189a 189b 189c 190a 190b 190c 191a 191b 191c 192a 192b 192c 193a 193b 193c 194a 194b 194c 195a 195b 195c 196a 196b 196c 197a 197b 197c 198a 198b 198c 199a 199b 199c 200a 200b 200c 201a 201b 201c 202a 202b 202c 203a 203b 203c 204a 204b 204c 205a 205b 205c 206a 206b 206c 207a 207b 207c 208a 208b 208c 209a 209b 209c 210a 210b 210c 211a 211b 211c 212a 212b 212c 213a 213b 213c 214a 214b 214c 215a 215b 215c 216a 216b 216c 217a 217b 217c 217d 218a 218b 218c 219a 219b 219c 220a 220b 220c 221a 221b 221c 222a 222b 222c 223a 223b 223c 224a 224b 224c 225a 225b 225c 226a 226b 226c 227a 227b 227c 228a 228b 228c 229a 229b 229c 230a 230b 230c 231a 231b 231c 232a 232b 232c 233a 233b 233c 234a 234b 234c 235a 235b 235c 236a 236b 236c 237a 237b 237c 238a 238b 238c 239a 239b 239c 240a 240b 240c 241a 241b 241c 242a 242b 242c 243a 243b 243c 244a 244b 244c 245a 245b 245c 246a 246b 246c 247a 247b 247c 248a 248b 248c 249a 249b 249c 250a 250b 250c 251a 251b 251c 252a 252b 252c 253a 253b 253c 254a 254b 254c 255a 255b 255c 256a 256b 256c 257a 257b 257c 258a 258b 258c 259a 259b 259c 260a 260b 260c 261a 261b 261c 262a 262b 262c 263a 263b 263c 264a 264b 264c 265a 265b 265c 266a 266b 266c 267a 267b 267c 268a 268b 268c 269a 269b 269c 270a 270b 270c 271a 271b 271c 272a 272b 272c 273a 273b 273c 274a 274b 274c 275a 275b 275c 276a 276b 276c 277a 277b 277c 278a 278b 278c 279a 279b 279c 280a 280b 280c 281a 281b 281c 282a 282b 282c 283a 283b 283c 284a 284b 285a 285b 285c 286a 286b 286c 287a 287b 287c 288a 288b 288c 289a 289b 289c 290a 290b 290c 291a 291b 291c 292a 292b 292c 293a 293b 293c 294a 294b 294c 295a 295b 295c 296a 296b 296c 297a 297b 297c 298a 298b 298c 299a 299b 299c 300a 300b 300c 301a 301b 301c 302a 302b 302c 303a 303b 303c 304a 304b 304c 305a 305b 305c 306a 306b 306c 307a 307b 307c 308a 308b 308c 309a 309b 309c 310a 310b 310c 311a 311b 311c 312a 312b 312c 313a 313b 313c 314a 314b 314c 315a 315b 315c 316a 316b 316c 317a 317b 317c 318a 318b 318c 319a 319b 319c 320a 320b 320c 321a 321b 321c 322a 322b 322c 323a 323b 323c 324a 324b 324c 325a 325b 325c 326a 326b 326c 327a 327b 327c 328a 328b 328c 329a 329b 329c 330a 330b 330c 331a 331b 331c 332a 332b 332c 333a 333b 333c 334a 334b 334c 335a 335b 335c 336a 336b 336c 337a 337b 337c 338a 338b 338c 339a 339b 339c 340a 340b 340c 341a 341b 341c 342a 342b 342c 343a 343b 343c 344a 344b 344c 345a 345b 345c 346a 346b 346c 347a 347b 347c 348a 348b 348c 349a 349b 349c 350a 350b 350c 351a 351b 351c 352a 352b 352c 353a 353b 353c 354a 354b 354c 355a 355b 355c 356a 356b 356c 357a 357b 357c 358a 358b 358c 359a 359b 359c 360a 360b 360c 361a 361b 361c 362a 362b 362c 363a 363b 363c 364a 364b 364c 365a 365b 365c 366a 366b 366c 367a 367b 367c 368a 368b 368c 369a 369b 369c 370a 370b 370c 371a 371b 371c 372a 372b 372c 373a 373b 373c 374a 374b 374c 375a 375b 375c 376a 376b 376c 377a 377b 377c 378a 378b 378c 379a 379b 379c 380a 380b 380c 381a 381b 381c 382a 382b 382c 383a 383b 383c 384a 384b 384c 385a 385b 385c 386a 386b 386c 387a 387b 387c 388a 388b 388c 389a 389b 389c 390a 390b 390c 391a 391b 391c 392a 392b 392c 393a 393b 393c 394a 394b 394c 395a 395b 395c 396a 396b 396c 397a 397b 397c 398a 398b 398c 399a 399b 399c 400a 400b 400c 401a 401b 401c 402a 402b 402c 403a 403b 403c 404a 404b 404c 405a 405b 405c 406a 406b 406c 407a 407b 407c 408a 408b 408c 409a 409b 409c 410a 410b 410c 411a 411b 411c 412a 412b 412c 413a 413b 413c 414a 414b 414c 415a 415b 415c 416a 416b 416c 417a 417b 417c 418a 418b 418c 419a 419b 419c 420a 420b 420c 421a 421b 421c 422a 422b 422c 423a 423b 423c 424a 424b 424c 425a 425b 425c 426a 426b 426c 427a 427b 427c 428a 428b 428c 429a 429b 429c 430a 430b 430c 431a 431b 431c 432a 432b 432c 433a 433b 433c 434a 434b 434c 435a 435b 435c 436a 436b 436c 437a 437b 437c 438a 438b 438c 439a 439b 439c 440a 440b 440c 441a 441b 441c 442a 442b 442c 443a 443b 443c 444a 444b 444c 445a 445b 445c 446a 446b 446c 447a 447b 447c 448a 448b 448c 449a 449b 449c 450a 450b 450c 451a 451b 451c 452a 452b 452c 453a 453b 453c 454a 454b 454c 455a 455b 455c 456a 456b 456c 457a 457b 457c 458a 458b 458c 459a 459b 459c 460a 460b 460c 461a 461b 461c 462a 462b 462c 463a 463b 463c 464a 464b 464c 465a 465b 465c 466a 466b 466c 467a 467b 467c 468a 468b 468c 469a 469b 469c 470a 470b 470c 471a 471b 471c 472a 472b 472c 473a 473b 473c 474a 474b 474c 475a 475b 475c 476a 476b 476c 477a 477b 477c 478a 478b 478c 479a 479b 479c 480a 480b 480c 481a 481b 481c 482a 482b 482c 483a 483b 483c 484a 484b 484c 485a 485b 485c 486a 486b 486c 487a 487b 487c 488a 488b 488c 489a 489b 489c 490a 490b 490c 491a 491b 491c 492a 492b 492c 493a 493b 493c 494a 494b 494c 495a 495b 495c 496a 496b 496c 497a 497b 497c 498a 498b 498c 499a 499b 499c 500a 500b 500c 501a 501b 501c 502a 502b 502c 503a 503b 503c 504a 504b 505a 505b 505c 506a 506b 506c 507a 507b 507c 508a 508b 508c 509a 509b 509c 510a 510b 510c 511a 511b 511c 512a 512b 512c 513a 513b 513c 514a 514b 514c 515a 515b 515c 516a 516b 516c 517a 517b 517c 518a 518b 518c 519a 519b 519c 520a 520b 520c 520d 521a 521b 521c 522a 522b 522c 523a 523b 523c 524a 524b 524c 525a 525b 525c 526a 526b 526c 527a 527b 528a 528b 528c 529a 529b 529c 530a 530b 530c 531a 531b 531c 532a 532b 532c 533a 533b 533c 534a 534b 534c 535a 535b 535c 536a 536b 536c 537a 537b 537c 538a 538b 538c 539a 539b 539c 540a 540b 540c 541a 541b 541c 542a 542b 542c 543a 543b 543c 544a 544b 544c 545a 545b 545c 546a 546b 546c 547a 547b 547c 548a 548b 548c 549a 549b 549c 550a 550b 550c 551a 551b 551c 552a 552b 552c 553a 553b 553c 554a 554b 555a 555b 555c 556a 556b 556c 557a 557b 557c 558a 558b 558c 559a 559b 559c 560a 560b 560c 561a 561b 561c 562a 562b 562c 563a 563b 563c 564a 564b 564c 565a 565b 565c 566a 566b 566c 567a 567b 567c 568a 568b 568c 569a 569b 569c 570a 570b 570c 571a 571b 571c 572a 572b 572c 573a 573b 573c 574a 574b 574c 575a 575b 575c 576a 576b 576c 577a 577b 577c 578a 578b 578c 579a 579b 579c 580a 580b 580c 581a 581b 581c 582a 582b 582c 583a 583b 583c 584a 584b 584c 585a 585b 585c 586a 586b 586c 587a 587b 587c 588a 588b 588c 589a 589b 589c 590a 590b 590c 591a 591b 591c 592a 592b 592c 593a 593b 593c 594a 594b 594c 595a 595b 595c 596a 596b 596c 597a 597b 597c 598a 598b 598c 599a 599b 599c 600a 600b 600c 601a 601b
cham bi  Description - Thong tin them ve phim


Tên gốc: Yêu
Tên tiếng hoa: 愛
Tên phiên âm: Ai
Tên tiếng anh : The Spirits of Love / Love
Nước sản xuất: Đài Loan
Đài truyền hình Dân Thị sản xuất
Biên kịch : Ôn Gia Phương, Huỳnh Hữu Sán , Triệu Kiệt Quân , Lý Trung Hà, Lâm Chân Hào.
Đạo diễn : Dương Ngụy
Phát sóng từ 28 tháng 11 năm 2006 đến 21 tháng 5 năm 2008
Số tập : Đài Loan : 386 tập ( 120' / tập ) , Việt Nam : 787 tập( 45' / tập )
CÁC DIỄN VIÊN TRONG PHIM


Gia Đình Họ La - Lâm
Trương Minh Kiệt - La Thế Hồng , Điền Trung
Trần Mỹ Phụng - Lâm Xuân Hoa
Phương Hinh - Lâm Thục Hoa
Tống Dật Dân - La An Bình
Lục Nguyệt – La An An
Gia đình họ Vương
Long Thiệu Hoa - Vương Kim Long
Lý Chính Dĩnh - Vương Văn Cường
Cao Vũ Chân - Tiểu Chân
Gia đình họ Mã
Mã Như Phụng - Mã Tuấn Phong
Tịch Mạn Ninh –Trương Thể Vân
Tạ Thừa Quân - Mã Nguyên Khải
Gia đình họ Tống
Thôi Hạo Nhiên - Tống Chấn Xương
Liêu Gia Nghi - Tống Nghi Hân
Nghê Tề Dân - Quách Thông Mẫn
Phó Tử Thuần - Tống Hoằng Viễn
Diệp Gia Hào - Tống Di Đình
Khưu Kỳ Văn - Đa Lệ ( Dương Chính Lệ )
Gia đình họ Hồng
Lưu Tú Văn – Trương Tú Anh
Khưu Vu Đình – Phương Huệ Tâm
Huỳnh Ân Động –Hồng Chí Trung
Trần Du Phong –Hồng Kiến Trung
Vương Thức Hiền –Phương Thế Hiền
Đức Hinh – Lai Gia Linh
Khâu Gia Kỳ - Hà Hiểu Lợi
Giang Tổ Bình – Tạ Minh Minh
Liêu Bách Tường – Hồng Minh Xương

Nội Dung :
Lâm Xuân Hoa : mẫu phụ nữ hiện đại, yêu chồng, thương con, nhiệt tình với công việc, đối xử tốt với mọi người chung quanh, nhưng lại ko may mắn có ông chồng lăng nhăng và ko dứt khoát, may mắn có 2 đứa con rất đáng yêu, có hiếu, Lâm An Bình: tính cẩn trọng, ít nói, sống nội tâm, nhưng chân thành với mọi người, có bản lĩnh trong cuộc sống
Lâm An An: lạc quan, mạnh mẽ, nhiệt tình với công việc, yêu hận rõ ràng. Vương Văn Cường: Tuy hơi nóng tính nhưng là người chân thành, ghét cái ác, ko khuất phục, nhưng lại rất có hiếu.
Đa lệ: ko ngại khó, ko ỷ lại vào người khác, có thực lực Vương Kim Long: Cha nuôi của Văn Cường, tuy ông từng tham gia XH đen nhưng là người tốt, trọng tình nghĩa.
Phim Khi Người Ta Yêu, bài hát đầu phim là Thế Hiền hát đó ( Lúc Kiến Trung và Cha Chồng của mình ) cùng vào quán bar vô tình giành giật nhau 1 cô gái, lúc đó 2 người ngồi xuống nói chuyện...
P/s : Lúc Quách Thông Mẫn trở lại ông Chí Trung nói : dạo gần đây mất tích lâu quá anh mới xuất hiện lại, nhiều người ước gì anh đừng xuất hiện lại nữa. Giờ anh xuất hiện lại họ muốn chửi anh.
Quách Thông Mẫn nói : dạo gần đây tôi không xuất hiện chắc mọi người buồn lắm, không có phim để xem nữa, 1 người thông minh tài hoa như tôi có biết bao cô gái say đắm và chàng trai ngưỡng mộ...
khi nguoi ta yeu phan i the spirits of love, phim khi người ta yêu the spirits of love, phim bo dang chieu, khi nguoi ta yeu phan i the spirits of love online, phim khi nguoi ta yeu phan i the spirits of love, khi người ta yêu the spirits of love online
Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 17438
View: 259334
View: 81625
View: 2885780
View: 14271
View: 414203
View: 125209
View: 993230Đăng kí nhận phim mới qua email 
Copyright © 2009 - 2012 SuperPhim.ComPhim Online website
Privacy Policy | DMCA TakeDown
SuperPhim.Com is absolutly legal and contain only links to other sites on the Internet: dailymotion.com, veoh.com, youku.com, youtube.com and others.. ) If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.
xem phim hay phim chat luong cao, phim moi nhat, phim tvb, phim han quoc, phim online