phim hong kong - Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn 60/60 (Uslt)
moc que anh
Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn 60/60 (Uslt)
60 episodes | 2340840 views  |  Watch Online
Click +1 for faster streaming Bam +1 De xem phim nhanh hon
Share this movie with your friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Văn Tụng Nhàn - Dương Bài Phong
Lâm Vỹ Thần - Gia Lục Hạo Nam
Điền Nhụy Ni - Dương Nhân Quảng
Hoàng Ái Dao
Đào An Nhân
Dương Gia Nặc
Dương Trạch Lâm - Cha của Dương Tôn Bảo ( Dương Lục Lang )
Tôn Dương
Lê Tư Gia
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/2ADD43x
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/zDeeqG8
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/h3ZNdc3
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/7wwuYBH
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/CkJdgUV
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/dctztwD
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/aPuXBsH
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/zgqdku4
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/72HqnYq
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/G44rRY8
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/m6kFhHB
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/knAPGWB
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/6ppFNMC
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/48PnyEg
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/u2dZJSa
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/2bMNXYZ
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/ttsCbXd
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/hFsEnBe
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/ba2dBHQ
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/kTSYGrn
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/VNHds4k
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/p8MGp63
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/pKHQ73T
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/sQatBDF
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/y523kMY
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/epMGvFz
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/andW6d2
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/yMjnhng
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/eQyVk8B
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/ac3brb5
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/hUZ8yXZ
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/DT8BBqa
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/z4m5Ju3
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/TYMbdxT
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/RUxbAmU
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/sthJQTd
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/AzvQCG3
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/USePTSR
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/SFGmAhJ
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/DszB2gf
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/XCqNnqC
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/dxPZBcb
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/hJvcpgr
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/jG7K3Xg
Tap 45:http://www.fileserve.com/file/BAmK5Qf
Tap 46:http://www.fileserve.com/file/2fPBns7
Tap 47:http://www.fileserve.com/file/rFwXq4V
Tap 48:http://www.fileserve.com/file/Fwz54V5
Tap 49:http://www.fileserve.com/file/9wnMD2Y
Tap 50:http://www.fileserve.com/file/hbCzVjG
Tap 51:http://www.fileserve.com/file/N6GYWhR
Tap 52:http://www.fileserve.com/file/FnBdAPD
Tap 53:http://www.fileserve.com/file/HVtFCA3
Tap 54:http://www.fileserve.com/file/jHU5qDz
Tap 55:http://www.fileserve.com/file/decPUZr
Tap 56:http://www.fileserve.com/file/5ZdC5S7
Tap 57:http://www.fileserve.com/file/2467sB9
Tap 58:http://www.fileserve.com/file/AG3keKY
Tap 59:http://www.fileserve.com/file/CxE6vvT
Tap 60-End:http://www.fileserve.com/file/FvsxxV9

Cung Tuyết Hoa
Quách Kim
Long Quán Thiên
Lô Huệ Quang
Chu Yến Trân


đề tài: chiến tranh, lịch sử
diễn viên:

Trần Tú Văn - Mộc Quế Anh
Tiêu Ân Tuấn - Dương Tôn Bảo
Bào Khởi Tịnh - Mẹ của Dương Tôn Bảo ( Sài Quận Chúa )
Văn Tụng Nhàn - Dương Bài Phong
Lâm Vỹ Thần - Gia Lục Hạo Nam
Điền Nhụy Ni - Dương Nhân Quảng
Hoàng Ái Dao
Đào An Nhân
Dương Gia Nặc
Dương Trạch Lâm - Cha của Dương Tôn Bảo ( Dương Lục Lang )
Tôn Dương
Lê Tư Gia
Cung Tuyết Hoa
Quách Kim
Long Quán Thiên
Lô Huệ Quang
Chu Yến Trân

Nội Dung: Hai nước Tống Liêu chinh chiến liên miên, cho đến đời Tống Nhân Tôn, Dương Lục Lang người con trai thứ sáu của dòng họ Dương, một gia đình trung quân ái quốc, đưa binh nghinh chiến, nhưng lại bị đại tướng quân Gia Luật Hào Nam của Liên Quốc bài trận bao vây. Con trai duy nhất của Dương Lục Lang là Dương Tôn Bảo xả thân cứu cha, gặp phải vị hôn thê của Hào Nam là Mộc Quế Anh, nữ thiếu chủ của trại Mộc Kha. Hai người tự định chung thân. Hào Nam tay nắm bách vạn hùng binh, bài ra Tử Vi Cửu Sát Thiên Môn Trận, tấn công tới biên giới Tống Quốc. Lúc đớ Quế Anh đã mang cốt nhục của Tôn Bảo, nhưng dựa vào can đảm và dũng khí hơn người, sanh con trưóc trận, cuối cùng thống lảnh quân Tống đại phá Thiên Môn Trận, khải hoàn hồi triều


đề tài: chiến tranh, lịch sử
diễn viên:

Trần Tú Văn - Mộc Quế Anh
Tiêu Ân Tuấn - Dương Tôn Bảo
Bào Khởi Tịnh - Mẹ của Dương Tôn Bảo ( Sài Quận Chúa )
Văn Tụng Nhàn - Dương Bài Phong
Lâm Vỹ Thần - Gia Lục Hạo Nam
Điền Nhụy Ni - Dương Nhân Quảng
Hoàng Ái Dao
Đào An Nhân
Dương Gia Nặc
Dương Trạch Lâm - Cha của Dương Tôn Bảo ( Dương Lục Lang )
Tôn Dương
Lê Tư Gia
Cung Tuyết Hoa
Quách Kim
Long Quán Thiên
Lô Huệ Quang
Chu Yến Trân

Nội Dung: Hai nước Tống Liêu chinh chiến liên miên, cho đến đời Tống Nhân Tôn, Dương Lục Lang người con trai thứ sáu của dòng họ Dương, một gia đình trung quân ái quốc, đưa binh nghinh chiến, nhưng lại bị đại tướng quân Gia Luật Hào Nam của Liên Quốc bài trận bao vây. Con trai duy nhất của Dương Lục Lang là Dương Tôn Bảo xả thân cứu cha, gặp phải vị hôn thê của Hào Nam là Mộc Quế Anh, nữ thiếu chủ của trại Mộc Kha. Hai người tự định chung thân. Hào Nam tay nắm bách vạn hùng binh, bài ra Tử Vi Cửu Sát Thiên Môn Trận, tấn công tới biên giới Tống Quốc. Lúc đớ Quế Anh đã mang cốt nhục của Tôn Bảo, nhưng dựa vào can đảm và dũng khí hơn người, sanh con trưóc trận, cuối cùng thống lảnh quân Tống đại phá Thiên Môn Trận, khải hoàn hồi triều

Thông tin về Mộc Quế Anh: nữ chiến binh tài ba

“Lưỡi kiếm của nàng vung lên huy hoàng như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời. Nàng tung hoành giữa trận như rồng giữa trời xanh, nàng tấn công như sấm sét, và khi bình yên, nàng như mặt nước phẳng lặng huyền ảo cùng ánh trăng lung linh’’, một học giả viết về Mộc Quế Anh như vậy.

Hai nước Tống - Miêu chinh chiến liên miên. Tương Miêu bày Thiên Môn Trận - trận đồ bất khả chiến bại và thách thức quân đội Tống phá trận trong một trăm ngày). Nếu không, họ phải giao nộp đất đai cho Miêu. Trong quân đội Tống, có một gia đình võ tướng họ Dương đã chiến thắng trong nhiều trận chiến. Tuy nhiên, họ bị kẻ xấu dèm pha, vua Tống nghi ngờ. Cuối cùng, cánh quân nhà họ Dương bị Miêu đánh bại và chịu tổn thất lớn lao: người bị giết chết, người từ bỏ chiến trường đi tu, người bị bắt giữ... Ngoại trừ một người duy nhất còn sống sót, giờ đây, các vị trí chỉ huy thay thế người đã mất đều do nữ giới trong gia đình đảm nhận. Lịch sử Trung Quốc gọi là 'các nữ tướng Dương gia’’.

Họ chiến đấu can trường và dũng cảm nhưng bị thất bại trước Thiên Môn trận. Thời hạn 100 ngày sắp tới gần, một vị quân sư nhớ tới và tiến cử Mộc Quế Anh - một nữ tù trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp ở gần đó - cũng là người duy nhất biết cách phá trận đồ. Tài năng của nàng sớm gây ấn tượng với quân đội hai nước Tống - Miêu ngay trong trận chiến đầu tiên. Quân đội Tống phá được Thiên Môn trận, tướng chỉ huy giao quyền thống lĩnh cho Quế Anh.

Như một võ tướng kỳ cựu, Mộc Quế Anh sắp xếp lại quân đội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, tìm cách thiêu trụi toàn bộ lương thực và cỏ dự trữ của kẻ thù. Thiếu cỏ, kỵ binh Miêu - cánh quân chủ chốt trở nên vô dụng. Thiếu lương thực, hàng nghìn quân hùng mạnh không còn sức chiến đấu. Quân đội Tống đánh từng trận thắng lợi và thu lại đất bị xâm chiếm.

Mộc Quế Anh với tài năng và sự dũng cảm đã khiến võ tướng họ Dương ngưỡng mộ. Ca khúc khải hoàn, cặp trai anh hùng - gái thuyền quyên được vua Tống ban thưởng xứng đáng, và còn tổ chức hôn lễ long trọng cho hai người.

Câu chuyện về Mộc Quế Anh đã được dựng lại thành rất nhiều tác phẩm sân khấu mà cả giới trẻ và người già Trung Quốc đều yêu thích.
moc que anh, phim mộc quế anh Đại phá thiên môn, phim hong kong, moc que anh online, phim moc que anh, mộc quế anh Đại phá thiên môn online
Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 343901
View: 192025
View: 406502
View: 691001
View: 178302
View: 264409
View: 104028
View: 361483Đăng kí nhận phim mới qua email 
Copyright © 2009 - 2012 SuperPhim.ComPhim Online website
Privacy Policy | DMCA TakeDown
SuperPhim.Com is absolutly legal and contain only links to other sites on the Internet: dailymotion.com, veoh.com, youku.com, youtube.com and others.. ) If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.
xem phim hay phim chat luong cao, phim moi nhat, phim tvb, phim han quoc, phim online