phim han quoc - Thần Y Huh-Joon 64/64 (Uslt)
than y huhjoon
Thần Y Huh-Joon 64/64 (Uslt)
64 episodes | 2269285 views  |  Watch Online
Click +1 for faster streaming Bam +1 De xem phim nhanh hon
Share this movie with your friends
Mirror 1: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31x 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41x 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 47a 47b 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52x 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c-End
Mirror 2: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b 65c
Mirror 3: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c
Mirror 4: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c 41a 41b 41c 42a 42b 42c 43a 43b 43c 44a 44b 44c 45a 45b 45c 46a 46b 46c 47a 47b 47c 48a 48b 48c 49a 49b 49c 50a 50b 50c 51a 51b 51c 52a 52b 52c 53a 53b 53c 54a 54b 54c 55a 55b 55c 56a 56b 56c 57a 57b 57c 58a 58b 58c 59a 59b 59c 60a 60b 60c 61a 61b 61c 62a 62b 62c 63a 63b 63c 64a 64b 64c 65a 65b
Mirror 5:
cham bi  Description - Thong tin them ve phim

Starring: Jun Kwang-Ryul, Hwang Su-Jung, Kim Byung-Se, Hong Jung-Min..

Download:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/nuzgVfG
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/hnbEsT2
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/kE7pauq
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/T6xHtf8
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/BgRpVMr
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/dd2nykK
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/wCHgZdG
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/6jT9WcM
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/K3XGmPG
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/a6REGsB
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/c4PRNEH
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/gd8hZpc
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/xQwTVgr
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/YhCvmhv
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/STs8rBM
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/X9sGWf3
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/M4enPaG
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/fZq3U4s
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/kKntfaV
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/MtpbJN3
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/CCe9jnj
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/bTvqvtR
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/9sM42tU
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/j8uYBfZ
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/UfkX3zC
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/JGThKsk
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/ZurqUSN
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/nhtPWk7
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/TBgQgDk
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/pbtjWqS
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/byGezdn
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/3VVWaUC
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/dM6Cs3h
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/aQQH5Th
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/UxwhJkR
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/2Jvnmdq
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/STXEgGB
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/S3AKfvD
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/GtMHwpN
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/RKCUa8t
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/wTNg6Xk
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/wUQfahr
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/rq84zE6
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/yzvqjuM
Tap 45:http://www.fileserve.com/file/HzPHrTz
Tap 46:http://www.fileserve.com/file/pqJ5XZg
Tap 47:http://www.fileserve.com/file/ZKNCAqe
Tap 48:http://www.fileserve.com/file/B5N8jnF
Tap 49:http://www.fileserve.com/file/F2fqjdB
Tap 50:http://www.fileserve.com/file/fkmJDk8
Tap 51:http://www.fileserve.com/file/5H4ECQq
Tap 52:http://www.fileserve.com/file/BZMmAqc
Tap 53:http://www.fileserve.com/file/Hbp2vyx
Tap 54:http://www.fileserve.com/file/XWTtprm
Tap 55:http://www.fileserve.com/file/cpNt2Fk
Tap 56:http://www.fileserve.com/file/aMf5g9V
Tap 57:http://www.fileserve.com/file/FuvtcxG
Tap 58:http://www.fileserve.com/file/Jht6bmz
Tap 59:http://www.fileserve.com/file/GSG4XFj
Tap 60:http://www.fileserve.com/file/AsMktTk
Tap 61:http://www.fileserve.com/file/yYGaTpf
Tap 62:http://www.fileserve.com/file/Z9dfEbT
Tap 63:http://www.fileserve.com/file/H3qFBC7
Tap 64:http://www.fileserve.com/file/zv22mDZ

Là con trai của tỳ thiếp, nên dẫu thông minh chăm chỉ, nhưng Huh Joon cũng buộc phải từ bỏ con đường khoa cử vì sự phân biệt địa vị xã hội của chế độ phong kiến Triều Tiên. Chàng trai trẻ Huh Joon bồng bột, nóng nảy đã có lúc trở thành đại ca của bọn buôn lậu dược liệu, cho đến ngày gặp gỡ tiểu thư Da-hee... Yêu và được yêu, Huh Joon quyết tâm mang đến cho Da-hee một cuộc sống hạnh phúc. Huh Joon từ bỏ những chuyến buôn lậu, nỗ lực học tập để trở thành thầy thuốc giỏi, không chỉ để cứu giúp người mà còn để thoát khỏi vị trí xã hội thấp kém bị rẻ rúng. Từ một người giúp việc trong nhà của một thầy lang nổi tiếng, Huh Joon trở thành một thầy thuốc giỏi nhờ nỗ lực và say mê học tập, nghiên cứu. Cuối cùng thì tài năng của Huh Joon cũng được thừa nhận, ông được mời vào hoàng cung và trở thành thái y của triều đình vào thời vua Seon Jo trị vì. Khi quân Nhật xâm lược Triều Tiên năm 1592, ông chính là người chăm sóc nhà vua cho tới phút cuối cùng. Chiến tranh chấm dứt, ông được phong tước năm 1604 và trở thành Thần y năm 1606. Tuy nhiên tước vị Thần y bị phế truất do sự phản đối của một số triều thần cao cấp...

than y huhjoon, phim thần y huhjoon, phim han quoc, than y huhjoon online, phim than y huhjoon, thần y huhjoon online
Phim cùng thể loại - Similar movies
View: 305692
View: 283656
View: 2042610
View: 967278
View: 3127317
View: 886881
View: 635856
View: 374194Đăng kí nhận phim mới qua email 
Copyright © 2009 - 2012 SuperPhim.ComPhim Online website
Privacy Policy | DMCA TakeDown
SuperPhim.Com is absolutly legal and contain only links to other sites on the Internet: dailymotion.com, veoh.com, youku.com, youtube.com and others.. ) If you have any legal issues please contact appropriate media file owners / hosters.
xem phim hay phim chat luong cao, phim moi nhat, phim tvb, phim han quoc, phim online